Program Building Sustainability 2021

I årets program blandas spännande inspirationstalare och panelsamtal om aktuella ämnen i plenum med fördjupande och inspirerande sessioner i fyra olika temaspår.

I plenum kommer några av de främsta personerna inom samhällsbyggnadsbranschen idag bland annat göra spaningar kring framtidens hållbara städer i Sverige och i världen, diskutera den gröna finansiella omställningen, sätta samhällsbyggnadsbranschen idag i relation till klimatkrisen och visa på inspirerande och innovativa lösningar för dagens utmaningar.

Programmet kommer uppdateras och fyllas på löpande.

Temaspår och sessioner:

Framtidens inkluderande stad skapas idag

Hållbar stadsutveckling idag och i framtiden. Under fyra sessioner tittar vi närmare på vad som redan görs idag för att skapa framtidens inkluderande och resilienta stad, och vad mer som behöver göras. Sessionerna undersöker även hur förändrade förutsättningar, behov och krav i samhället skapar nya möjligheter och användningsområden för både kommande och befintlig bebyggelse.

 • Social bostadsförsörjning – ett nödvändigt verktyg för hållbar stadsutveckling?​
  Hur kommer de bostadspolitiska verktygen att förändras framåt, och vad får det för påverkan på samhällsbyggnadsbranschen? Ta chansen att fördjupa dig i den högst aktuella politiska frågan om en socialt hållbar bostadsförsörjning för att motverka boendesegregation och bredda din kunskap om hur fastighetsbranschen och kommuner ser på förändringarna av de bostadspolitiska verktygen.
 • Anpassningsbara bostäder och kvarter – nya behov ger nya, spännande möjligheter
  Idag lever, arbetar och umgås vi allt mer på andra sätt än tidigare – bortom one-size-fits-all. Samtidigt växer samhällsutmaningar som ohälsa, höga boendekostnader, segregation och ensamhet. De här trenderna har blivit allt tydligare i pandemitider; människor behöver mer av platsen de bor och lever på. Det kräver nya anpassningsbara och hållbara lösningar. Med hjälp av experter och goda exempel breddar vi perspektiven på vad anpassningsbart kan innebära och låter oss inspireras av innovativa lösningar som redan finns idag.
 • Från pynt till funktionell grön stadsutveckling – projekt i framkant i Sverige och Europa​
  I en tid då rådande stadsbyggnadsideal rör sig mot grönare och mer människovänliga städer, eftersöks konkreta lösningar som kombinerar olika hållbarhetsaspekter. Kom och ta del av en rad olika gröna stadsutvecklingsprojekt som ligger i framkant i både Sverige och Europa. Lär dig mer om nytänkande finansieringslösningar för storskaliga stadsutvecklingsprojekt inom ekologisk och social hållbarhet.
 • Aldrig mer normalitet – om kriser, utmaningar och att bidra till robustare städer​
  Hur kan vi skapa ett samhälle med möjlighet att hantera oväntade eller väntade kriser? Vi
  bygger våra samhällen för stabilitet, men när världen och förutsättningarna förändras och de strukturer vi byggt bidrar till att förvärra krisen, behöver vi hitta nya lösningar. I och med pandemin har vi fått bevis på att snabba och radikala förändringar är möjliga. Kom och lyssna på historiker, framtidsforskare och praktiker som vågar gå före i bygget av nya robusta städer och samhällen.​

Samverkan och Innovation  ​

Hur kan innovation, samverkan och AI accelerera arbetet med hållbar samhällsutveckling? I sessionerna lyfts initiativ, exempel och möjligheter som visar på innovationens, samverkans och AI:s möjligheter. Vi kommer att kika närmare på hur dessa kan hjälpa till att öka takten för en hållbar stadsutveckling i samklang med nationella och internationella målsättningar inom miljöområdet.

 • Climate city contract – nu växlar Europa upp mot en klimatneutral världsdel​
  Nio svenska städer och fyra myndigheter skrev i fjol på Europas första klimatkontrakt – Klimatkontrakt 2030. Kontraktet ska stötta städerna på deras resa mot att bli klimatneutrala till 2030 och därmed visa vägen för andra städer. Sverige går därmed före EU:s satsning att 100 europeiska städer ska bli föregångare med målet att snabba på utvecklingen mot ett klimatneutralt Europa. Ta chansen att vidga dina kunskaper om vad ett klimatkontrakt innebär – från den lokala nivån i svenska städer till EU:s storsatsning – och hur samhällsbyggnadsbranschen kan, och måste, bidra.
 • Från stuprörstänk till innovationsfrämjande organisation                              ​
  Vilken organisatorisk omställning behövs för att främja innovation för en hållbar stadsutveckling? Med hjälp av forskare och inspirerande exempel från både offentlig och privat sektor får du ta del av framgångsfaktorer och hinder för en mer innovationsfrämjande organisation. ​
 • AI som verktyg för hållbar stadsutveckling                                                ​
  Hur kan AI bidra till att effektivisera utvecklingen av hållbara städer och samhällen? Genom olika spännande exempel, från byggnaden till staden, får du ta del av hur ett antal aktörer redan arbetar med att ta tillvara på AI:s möjligheter för att accelerera stadsutvecklingen i en mer hållbar riktning, idag och i framtiden.
 • Tänk innovativt vid byggupphandling
  Upphandling har stor betydelse för innovation inom hållbar samhällsbyggnad, men hur bör man tänka och agera som offentlig beställarorganisation för att dra nytta av innovativa lösningar? Ta chansen att lyssna på experterna som ger sina bästa tips för att tänka innovativt vid byggupphandling och ta del av exempel från de som redan vågat och lyckats.

Ekonomiskt värde och hållbarhet​

Den finansiella verkligheten förändras för fastighetsmarknaden. Kan vi bygga, äga och förvalta fastigheter utan ett gediget hållbarhetsarbete? I ett antal sessioner lyfter vi flera aspekter om hur incitament och påtryckning från finansiella håll är under förändring och hur det påverkar samhällsbyggnadsbranschen – från EU-taxonomin och hållbarhet som en finansiell riskminimering, till nya cirkulära affärsmodeller.

 • EU-taxonomin​ – möjligheter och farhågor
  Som en del av EU:s Action Plan för Hållbara Finanser släpps nu EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Denna ska hjälpa finansmarknadsaktörer att navigera i omställningen till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. Men hur kan taxonomin bli en möjlighet för omställningen i samhällsbyggnadsbranschen? ​Ta chansen att lyssna på spännande och lärorika samtal mellan aktörer från både branschen och finanssektorn, med olika perspektiv på EU-taxonomins möjligheter och utmaningar.
 • ​Hållbara och gröna fastighetsinvesteringar
  Klimatförändringarna innebär både risker och möjligheter för samhällsbyggnadssektorn och näringslivet, nu och i framtiden. Hantering av dessa risker i fastighetsvärdering och investeringskalkyler blir allt viktigare. Lyssna till hur hållbara och gröna fastighetsinvesteringar fungerar i praktiken och kan ses som en riskminimering för framtida utmaningar såsom ett förändrat klimat och pandemier.​​
 • Affärsmodeller i den cirkulära ekonomin​
  För att skapa cirkulära samhällen och ekonomier behöver material och resurser utnyttjas bättre och cirkulera, bortom ”producera, använda, slänga”-mentaliteten. En cirkulär ekonomi kan skapa förutsättningar för nya affärsmodeller där socialt och ekologiskt ansvarstagande går hand i hand med ekonomisk tillväxt. Med hjälp av experter och goda exempel inspireras vi av företag som redan har ställt om till en cirkulär ekonomi. Vi kommer dessutom att titta närmare på möjligheterna och det faktiska värdet i cirkulära affärsmodeller.

Klimatsmarta och hållbara byggnader​

Vi behöver bygga klimatsmarta byggnader och komma med innovativa lösningar för en hållbar framtid. Samtidigt som det krävs behöver vi dessutom ta hand om det befintliga beståndet på ett hållbart sätt. Hur ska det genomföras och vilka kompetenser behövs? Under fyra sessioner delar vi med oss av inspirerande lösningar, praktiska erfarenheter och nya perspektiv kring hur nya och befintliga byggnader kan byggas, renoveras och förvaltas på ett ännu mer hållbart sätt.​
 • Energi- och klimatsmart byggande​
  Många siktar mot att minska byggnaders klimatpåverkan genom ambitioner att bygga fossilfritt, energieffektivt eller att bygga i trä. Följ med oss in i en framtid där klimatneutralt byggande är en hygienfaktor i alla projekt och ta del av praktiska erfarenheter från projekt som ligger i framkant redan idag.
 • Klimatdeklarationer – inte bara ett till dokument i byrålådan​
  Snart träder en ny lagstiftning om klimatdeklarationer av byggnader i kraft, men vad innebär egentligen den nya lagen för samhällsbyggnadsbranschen? Med hjälp av experter och praktiker fördjupar vi oss i praktiska erfarenheter av klimatdeklarationer och lyfter klimatdeklarationens möjlighet och utmaning som verktyg för klimatsmart byggande.
 • ​Det befintliga beståndet – Klimatsmart, miljövänlig och ekonomisk hållbar renovering
  Historiskt sett har fokus legat på långtgående energieffektivisering vid renoveringar, eller riva och bygga nytt. Men är det verkligen det bästa ur klimat- och hållbarhetssynpunkt? Kom och lyssna på ett spännande samtal där frågan om hållbar renovering lyfts från flera olika, och ibland konkurrerande, perspektiv.
 • ​​Vikten av optimerad drift och förvaltning​
  Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig byggs. Vikten av att kunna förbättra driften och förvaltningen av det befintliga beståndet har aldrig varit mer aktuellt. Genom exempel på nya innovationer och tekniska lösningar undersöker vi hur driften av en byggnad kan optimeras, men också hur den snabba utvecklingen av digitaliseringen i samband med pandemin har påverkat fastighetsförvaltningen på gott och ont.